ONLINE COMPETITIONS – EN, CZ, PL, RU

EN

Instructions for the championship online

1. The participant download and install the ZOOM application (free of charge) on a phone at least one day before the first day of the competition. On the same day, the organizer will hold a test conference for ALL participants, regardless if one of the participants competes on the first or second day of the championship. Participants will receive access to the conference by email specified during registration.
2. As in the offline mode, each participant will receive his own unique number with the nomination abbreviation. The numbers will be sent to the email provided during registration. The received numbers will be written on the back of the model’s palm before the start of the nomination, before the start and at the end of the nomination, the technical judge and the organizer will check the numbers.
3. The break between nominations is one hour. Within an hour, the participant must upload a photo to Google Disk to a personal folder with his last name. Access to the folder will be open the day before the championship for the email specified during registration. Attention! Folders of individual nominations in private folder are created by the participant personally, the name of the folder is the abbreviation of the nomination. Please check the contents of the folder!
4. At the online championship, the same rules apply as at the stationary one – for example, products and tools that are not used in this nomination cannot be on the table. If a participant forgot to prepare something from the materials, he needs to ask permission from the technical judge, who observes the participants continuously. Models are strictly prohibited from getting up and leaving the area in front of the camera.

If you have any questions, please email info@nailproczech.com whatsapp +420605989862

Photos requirements for nail art nominations

You must submit specific photos of your work and your own photo. Examples below.

The photo requirements for nail art work:

1. Presentation – all 10 nail tips in frame as tight as possible — for all nail art nominations.

2. 2 photos close up A, B each a different part of the entry — for all nail art nominations.

3. 1 photo of the stand with rulers, showing the stands dimensions — for all nail art nominations.

4. 2 photos of tips length, shortest and longest — for all nail art nominations.

5. Dimensions of volumetric parts in all directions — for MMNA and 3DNA nominations.

6. 1 or 2 photos – close up of the most detailed section you want us to see closely — for all nail art nominations.

CZ

Pokyny pro mistrovství online

1. Účastník si stáhne a nainstaluje aplikaci ZOOM (zdarma) na svůj telefon nejméně jeden den před prvním dnem soutěže. Ve stejný den uspořádá organizátor testovací konferenci pro VŠECHNY účastníky bez ohledu na to, zda účastník soutěží první nebo druhý den šampionátu. Účastníci obdrží přístup na konferenci e-mailem uvedeným při registraci.
2. Stejně jako v offline režimu obdrží každý účastník své vlastní jedinečné číslo se zkratkou nominace. Čísla budou zaslána na e-mail uvedený při registraci. Přidělená čísla budou napsána na hřbet ruky modelky před začátkem nominace, před začátkem a na konci nominace zkontroluje čísla technický rozhodčí a organizátor.
3. Přestávka mezi nominacemi je jedna hodina. Do hodiny musí účastník nahrát na Disk Google fotografie do osobní složky se svým příjmením. Přístup do složky bude otevřen den před šampionátem pro e-mail uvedený při registraci. Pozor! Účastník si ve své složce osobně vytvoří složky jednotlivých nominací, název složky je zkratkou nominace. Zkontrolujte prosím obsah složky!
4. Na online šampionátu platí stejná pravidla jako na stacionárním – například na stole nemohou být materiály a nástroje, které se v této nominaci nepoužívají. Pokud účastník zapomněl něco připravit z materiálů, musí si vyžádat souhlas technického rozhodčího, který účastníky průběžně sleduje. Modelkám je přísně zakázáno vstávat a opouštět prostor před kamerou.

Máte-li jakékoli dotazy, pošlete e-mail na adresu info@nailproczech.com whatsapp +420605989862

Požadavky na fotografii nominací tip box

Musíte zaslat fotografie své práce podle přesných pokynů.

1. Prezentace – všech 10 tipů v rámečku co nejtěsněji – pro všechny nominace nail art.

2. Dvě fotografie zblízka A, B – každá zobrazující jinou část práce — pro všechny nominace nail art.

3. 1 fotografie stojanu s pravítky s rozměry stojanu — pro všechny nominace nail art.

4. 2 fotografie délky tipů, nejkratšího a nejdelšího — pro všechny nominace nail art.

5. Rozměry objemových dílů ve všech směrech — pro nominace MMNA a 3DNA.

6. 1 nebo 2 fotografie – nejpodrobnější detail části, kterou chcete ukázat zblízka – pro všechny nominace nail art.

Požadavky k fotografiím technických nominací:

Veškeré foto musí být udělané na černém pozadí!

1. foto – Prezentace. Ruce přeložené jedna přes druhou jak jsou na obrázku. Záběr shora!

2. foto, C oblouk – úhel kamery zachycuje nehty směrem od volního okraje ke kůžičce

3. a 4. foto – levé a pravé strany nehtů. Kamera snímá všechny prsty z obou stran.

5. foto – celkový záběr. Obě ruce na plochém černém povrchu, úhel kamery je shora.

 

 

 

PL

Instrukcje do Mistrzostw online Nailpro Europe

1. Uczestnik minimalnie dzień przed pierwszym dniem zawodów pobierze i zainstaluje na swoim telefonie aplikację ZOOM (bezpłatnie). Tego samego dnia organizator zorganizuje konferencję testową dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego, czy któryś z uczestników weźmie udział w pierwszym lub drugim dniu mistrzostw. Dostęp do konferencji uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany przy rejestracji.

2. Podobnie jak w trybie offline, każdy uczestnik otrzyma swój unikalny numer ze skrótem nominacji. Numery zostaną wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Otrzymane numery zostaną zapisane z tyłu dłoni modelki przed rozpoczęciem nominacji, przed startem i po zakończeniu nominacji sędzia techniczny i organizator przeprowadzą weryfikację numerów.

3. Przerwa między nominacjami wynosi godzinę. W ciągu godziny uczestnik musi przesłać zdjęcia na Dysk Google do prywatnego folderu ze swoim nazwiskiem. Dostęp do folderu zostanie otwarty dzień przed mistrzostwami dla adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Uwaga! Foldery poszczególnych nominacji w swoim folderze tworzy uczestnik osobiście, nazwa folderu jest skrótem nominacji. Proszę sprawdzić zawartość folderu!

4. Mistrzostwa online mają takie same zasady jak stacjonarne – na przykład na stole nie mogą znajdować się produkty i narzędzia, które nie są używane w danej kategorii. Jeśli uczestnik zapomniał przygotować jakieś materiały, musi poprosić sędziego technicznego o pozwolenie, który stale obserwuje uczestników. Modelom surowo zabrania się wstawania i opuszczania miejsca przed kamerą.
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: info@nailproczech.com, whatsapp +420605989862

Wymagania dotyczące zdjęć

(Tutaj będą wymagania dotyczące zdjęć Nailapalooza)

Wymagania dotyczące zdjęć nominacji zaocznych (Typ boksy)

1. Przed przymocowaniem tipsów do stojaka uczestnik sfotografuje długość najkrótszych i najdłuższych tipsów na środku powierzchni za pomocą elastycznej linijki. Na zdjęciu powinna być widoczna cała długość tipsa od zera.

2. Wspólne zdjęcie wszystkich tipsów osobno przed przymocowaniem do stojaka.

3. Pokaz. Dwa zdjęcia-ogólny widok pracy z góry, z linijką, wysokość i szerokość stoiska oraz wysokość i szerokość elementów 3D, jeśli są dostępne.

4. Widok z przodu-na zdjęciu powinna być widoczna wysokość stojaka i mocowanie tipsów do stojaka.

5. Szóste, siódme, ósme zdjęcie-zawsze trzy różne części pracy.

6. Dziewiąte zdjęcie to część pracy, na którą uczestnik chce poświęcić największą uwaga. Jeśli jest więcej interesujących obiektów, może być więcej zdjęć. Łącznie minimum dziewięć zdjęć.

RU

Инструкции к проведению чемпионата онлайн

1. Участник минимально день перед первым днем соревнований скачает и установит на свой телефон приложение ZOOM (бесплатно). В этот же день организатор проведет тестовую конференцию для ВСЕХ участников, независимо если кто-то из участников соревнуется в первый или второй день чемпионата. Доступ к конференции участники получат на имейл, указаный при регистрации.
2. Так же, как и в режиме оффлайн, каждый участник получит свой уникальный номер с аббревиатурой номинации. Номера будут разосланы на имейл, указаный при регистрации. Полученные номера будут написаны на тыльной стороне ладони модели перед началом номинации, перед стартом и по окончании номинации технический судья и организатор проведут проверку номеров.
3. Перерыв между номинациями один час. На протяжении часа участник должен загрузить фото на Google Disk в личную папку со своей фамилией. Доступ к папке будет открыт день перед чемпионатом для имейла, указаного при регистрации. Внимание! Папки отдельных номинаций в своей папке создает участник лично, названием папки является аббревиатура номинации. Пожалуйста, проверяйте содержимое папки!
4. На онлайн чемпионате действуют те же правила, как на стационарном – например, на столе не могут находиться продукты и инструменты, не используемые в даной номинации. Если участник забыл приготовить что-то из материалов, ему нужно спросить разрешения у технического судьи, который наблюдает за участниками непрерывно. Моделям строго запрещается вставать и покидать место перед камерой.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, обращайтесь вовремя на имейл info@nailproczech.com whatsapp +420605989862

Требования к фотографиям

Требования к фотографиям заочных номинаций (тип боксы)
1. Перед фиксированием типс к стенду участник сфотографирует длину самого короткого и самого длинного типсов по центру поверхности с гибкой линейкой. На фотографии должна просматриваться вся длина типса от нуля.
2. Общее фото всех типс по отдельности перед прикреплением к стенду.
3. Презентация. Две фотографии – общий вид работы сверху, с линейкой, высота и ширина стенда, а также высота и ширина 3д элементов, если таковые имеются.
4. Вид спереди – на фото должны просматриваться высота стенда и крепление типс к стенду.
5. Шестое, седьмое, восьмое фото – всегда три разных части работы
6. Девятое фото – часть работы, на которую учасник хочет обратить наибольшее внимание. Если интересных обьектов больше, фотографий может быть больше.
Итого, минимум девять фотографий

Kontakt
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com